1. Bendrosios nuostatos:

1.1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.kadatronas.lt el. parduotuvėje ir UAB „Kadatronas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Šios taisyklės taip pat yra pirkimo-pardavimo sutartis. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

1.1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “sutinku su pirkimo taisyklėmis”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga:

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.kadatronas.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.kadatronas.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas:

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs sutinka su pirkimo Taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

3.2. Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame patvirtinamas Pirkėjo užsakymas užsakytoms prekėms. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas bei pristatytas prekes ir apmokėti užsakymą, jei dar jis nebuvo apmokėtas.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama UAB „Kadatronas“ duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.kadatronas.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14  dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.

4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis,  kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, nepažeistas ar kitaip nepakitęs įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

5. Pirkėjo pareigos:

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją, kreipdamasis į pardavimo skyrių nurodytais kontaktais.

5.4. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el. paštu info@kadatronas.lt per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, kai parduodama prekė ir nuo sutarties sudarymo datos, kai teikiamos paslaugos.

5.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@kadatronas.lt.

5.6. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el. parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo užsakymo datos.

6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.kadatronas.lt.

7. Pardavėjo pareigos:

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el. parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el. parduotuvės veikimui.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-4 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el. parduotuvės katalogo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu info@kadatronas.lt arba tuo pačiu el. paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S (atsiskaitomosios sąskaitos) numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas:

8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.kadatronas.lt nurodomos Eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas sumoka už prekes ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.3. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis (įsigijimo sąlygos yra pateikiamos UAB „Kadatronas“ parduotuvėse) priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

8.4. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes. Avanso suma sudaro 10-15% prekės kainos.

8.5. Pirkėjas sutinka, kad jam pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina, Pardavėjas įsipareigoja pateikti analogišką prekę pirmine užsakymo kaina. Pirkėjui atsisakius šių sąlygų, Pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, bet kurios iš šalių iniciatyva.

9. Prekių pristatymas:

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.kadatronas.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą – vieną iš UAB „Kadatronas“ biurų arba gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu.

9.2. Prekių pristatymas į UAB „Kadatronas“ biurus yra nemokamas.

9.3. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro 3,51 Eurą su PVM (siuntiniai iki 10 kg.) atsiskaitant banko pavedimu ir 5,79 Eurų  su PVM atsiskaitant grynaisiais pinigais juos sumokant prekes pristatančiam kurjeriui (C.O.D. paslauga) Ši paslauga užsakoma formuojant užsakymą laukelyje "Kiti pageidavimai" įrašoma - "atsiskaitymas grynaisiais pristatančiam kurjeriui" arba "naudosiuosi C.O.D. paslauga".

9.4. Virš 30 kg. ar didesnių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas 26,06 Eur su PVM pristatymo mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.

9.5. Užsakymus, kurių suma viršija 120 Eurų su PVM Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus atvejus, kai siunčiami sunkesni nei 10 kg. ar didesnių gabaritų siuntiniai.

9.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.7. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.8. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą (tai gali būti kurjerių siuntų pristatymo - priėmimo registravimo el. skeneriai ir panašios el. priemonės), laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

10. Prekių garantija:

10.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el. paštu info@kadatronas.lt.

10.2. Kiekvienai el. parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).

10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).

10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.

10.5. Informacijai esančiai atminties kaupikliuose, taip pat programinei įrangai, garantija netaikoma. Pirkėjo išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.6. Suremontuotoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas:

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) bei Civilinio kodekso nuostatomis.

11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai:

11.2.1. Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.

11.2.2. Prekė yra nenaudota ir nesugadinta.

11.2.3. Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės  plėvelės ir kt.).

11.2.4. Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija.

11.2.5. Grąžinant prekę būtina tvarka pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei toks buvo išduotas).

11.3. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai servisas patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, tai yra nenustato pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygotų pažeidimų, sugadinimų, pakeistų detalių, pirktos ir grąžintos prekės serijinio numerio nesutapimo ir pan.

11.4. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais 7 (septynių) darbo dienų laikotarpyje yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

12. Atsakomybė:

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

13. Neprastosios aplinkybės:

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

14. Apsikeitimas informacija:

14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais.

15. Baigiamosios nuostatos:

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

„Canon“ internetinė parduotuvė Vilniuje

Pagrindinė įmonės veiklos kryptis - prekyba CANON biuro įranga, t.y. dauginimo bei spaudos sistemomis, didelio formato įranga, daugiafunkciniais skaitmeniniais įrenginiais, spalviniais bei nespalviniais daugiafunkciniais A3/A4 formato spausdintuvais, daugiafunkciniais spausdinimo - skenavimo - siuntimo - perdavimo įrenginiais, lazeriniais ir rašaliniais spausdintuvais. Teikiame kvalifikuotą bei sertifikuotą biuro technikos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugą.

Šioje srityje dirbame nuo 1994 metų.